ONA OKNA

 
 

OKNA

Okna Okna Okna

DVEŘE

Dveře Dveře Dveře

ZIMNÍ ZAHRADY

Zimní zahrady Zimní zahrady Zimní zahrady
 

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost PREOS-WEST a.s., IČ: 182 51 846, se sídlem Luční 156/4, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v odd. B, vložka 118 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni (dále jen „správce“) tímto dokumentem poskytuje veřejnosti informace o tom, jaké osobní údaje zákazníků a dalších subjektů v rámci své podnikatelské činnosti zpracovává, k jakému účelu, z jakého právního důvodu, po jak dlouhou dobu, komu jsou osobní údaje přístupné a jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje jsou poskytovány a zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s Nařízením, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Správce zabezpečuje ochranu osobních údajů pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, a zničení Vašich osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům, jejich rozšiřování nebo pozměňování.

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků, a návštěvníků výrobního závodu správce v Halži, a to v rozsahu:

  • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osoby (zejména jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ, podoba)
  • adresní a kontaktní údaje umožňující kontakt s osobou (zejména místo pobytu, e-mailová adresa, telefonní číslo)
  • další popisné údaje související s předsmluvním jednáním, přípravou a uzavřením smlouvy (zejména místo plnění)

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ

Nejdůležitějším účelem zpracování osobních údajů je přijetí a zpracování poptávky, zpracování cenové nabídky (zpracováváno je jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mailová adresa, místo plnění) a uzavření smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy vč. realizace práv a povinností z této smlouvy (zpracováváno jméno, příjmení, datum narození, místo pobytu, korespondenční adresa, název, sídlo, IČO, DIČ, adresa stavby, telefonní číslo, e-mailová adresa a další údaje vyplývající ze smlouvy). Poskytnutí osobních údajů v tomto rozsahu je nezbytné pro řádné plnění smlouvy.

Právním důvodem zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (kdy se jedná zejména o komunikaci s potencionálními zákazníky o výrobky a služby poskytované správcem, vypracování cenových nabídek, zaměření otvorových výplní apod.).

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně v listinné podobě i automatizovaně v elektronické podobě. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu zákazník poskytl, příp. osobní údaje získané z veřejných registrů.

Vaše osobní údaje budou uchovány v databázi správce po dobu 4 roků od ukončení smluvního vztahu vč. uplynutí záruční lhůty. Po uplynutí této doby se stanou osobní údaje uchovávané v elektronické podobě neaktivní a osobní údaje uchovávané v listinné podobě se skartují.

Subjektem údajů jsou zákazníci, příp. potencionální zákazníci, dlužníci.

Osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny zaměstnancům správce a dále zpracovatelům, kteří zajišťují realizaci plnění smlouvy, a to na základě doložek o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením, a případně také pojišťovnám.

Osobní údaje dlužníků mohou být zpřístupněny také soudům, rozhodcům, exekutorům, notářům, orgánům veřejné moci, advokátní kanceláři. Správce nepředává uvedené osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

OSOBNÍ ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ VÝROBNÍHO ZÁVODU SPRÁVCE

Pokud navštívíte výrobní areál správce, bude správce zpracovávat Vaši podobu, zachycenou kamerovým systémem bez záznamu. Kamerami jsou monitorovány prostory vstupů a vjezdů do budov, vrátnice, parkoviště, nádvoří a vstupní prostory do budov.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě.

Zpracovávány jsou tedy osobní údaje osob nacházejících se v monitorovaných prostorech. Účelem zpracování osobních údajů je ochrana majetku správce, jejich zaměstnanců jakož i třetích osob před protiprávním jednáním (všeobecná ochrana majetku, ochrana před krádeží, poškozením, zničením či zneužitím), jakož i zajištění bezpečnosti zaměstnanců, neboť tohoto účelu nelze dosáhnout jiným, méně invazivním způsobem. Účelem pořizovaných kamerových záznamů je jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním, respektive vyhledání případného pachatele. Právním důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce. Provoz kamerového systému zajišťuje správce. Přenos obrazu v reálném čase je zpřístupněn zpracovateli, který zajišťuje ostrahu objektů správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené v souladu s Nařízením.

POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

Práva můžete uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese Ctibořská 33, 347 01 Halže nebo e-mailem raz@ona-okna.cz. Ze žádosti musí být patrné, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 kalendářních dnů a počíná běžet dnem doručení nebo doplnění. Správce poskytuje informace výhradně písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce e-mailem, mohou Vám být informace poskytnuty elektronicky.

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím. Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit. Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Po dobu omezení zpracování nejsou Vaše osobní údaje předmětem zpracování. Správce omezí zpracování Vašich osobních údajů pokud:

  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení použití osobních údajů
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu
  • právních nároků
  • vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Máte právo podat stížnost na postup správce u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.

V Plzni dne 28. 5. 2018

 
PREOS-WEST a.s.
Luční 4
301 00 Plzeň

Tel.: +420 377 327 512
Fax: +420 377 327 512
E-mail: info@ona-okna.cz
IČ: 18251846
DIČ: CZ18251846
Informace o zpracování osobních údajů